Banner

| Gemeenschap: wetgevende macht |

Het gemeenschapsparlement

De wetgevende macht op het niveau van de gemeenschappen bestaat slechts uit één orgaan, namelijk een parlement. Dit wordt om de vijf jaar gekozen.

Parlementair FWB
Spreker in het parlement Federatie Wallonië-Brussel
Bron: www.pfwb.be

Het Vlaams Parlement

Logo Vlaams Parlement

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Partij Zetels Bestuur
nva.gif 35 Ja
vlaamsbelang.gif 23
cdv.gif 19 Ja
openvld.jpg 16 Ja
groen.jpg 14
vooruit.jpg 13
pvda.jpg 4
Totaal 124

Laatste update: 30 juli 2020

Vlaams Parlement in Brussel
Vlaams Parlement
Bron: commons.wikimedia.org

Merk op dat dit Vlaams Parlement decreten maakt voor zowel de Vlaamse Gemeenschap (inclusies Brussel) als het Vlaamse Gewest (Vlaanderen zonder Brussel). De 6 verkozenen van uit Brussel mogen dus enkel meestemmen als het gaat over onderwerpen die de Vlaamse Gemeenschap toebehoren.

Voorzitter

Vlaanderen
Liesbeth Homans
Liesbeth Homans (N-VA)

De wet geeft 124 zetels (waarvan 6 zetels voorbehouden zijn voor Vlaamse Brusselaars) aan het parlement.

In Vlaanderen vallen de kieskringen samen met provinciegrenzen en Brussel.

6 Vlaamse kieskringen
6 Vlaamse kieskringen
Bron: Bpol

De 6 zetels voor Brussels (voor het Vlaams Parlement) vertegenwoordigden in 2019 bijna 78.000 personen. In 2014 waren dit slechts 55.000 personen. Het totaal geldig uitgebrachte stemmen voor het hele Brusselse Gewest was 458.000. (Bron: verkiezingen 2019 IBZ)

Hertogsstraat 6, 1000 Brussel

Vlaams Parlement in Brussel (gevel)
Gevel Vlaams Parlement
Bron: commons.wikimedia.org

Websites:

Parlement Federatie Wallonië-Brussel (Franse Gemeenschap)

Logo Federatie Wallonië-Brussel

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Partij Zetels Bestuur
ps.jpg 28 Ja
mr.jpg 23 Ja
ecolo.gif 16 Ja
ptb.jpg 13
cdh.jpg 11
defi.jpg 3
Totaal 94

Laatste update: 3 augustus 2020

Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel
Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel
Bron: www.pfwb.be

Dit parlement vertegenwoordigt de Walen en de Franstalige Brusselaars.

Voorzitter

Wallonië
Rudy Demotte
Rudy Demotte (PS)

Het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel telt 94 zetels. We kiezen het niet rechtstreeks (er zijn dus geen kieskringen), maar ze bestaan uit:

 • Alle 75 zetels van het Waalse Parlement
 • 19 zetels gekozen uit (en door) de Franse taalgroep van het Brussels Parlement

Rue de la Loi, 6
1000 Bruxelles

Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel
Parlement Federatie Wallonië-Brussel (gevel)
Bron: www.pfwb.be

Websites:

De grondwet spreekt nog steeds van de Franse Gemeenschap. Toch heeft dit parlement haar naam veranderd in Fédération Wallonie-Bruxelles. Dit om de band tussen Wallonië en Brussel te benadrukken. Sommigen Vlamingen zien hier een poging van de Franstaligen om Brussel meer naar zich toe te trekken.

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Logo Parlement Duitstalige Gemeenschap

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Partij Zetels Bestuur
csp.jpg 6
proDG.jpg 6 Ja
sp.jpg 4 Ja
pff.gif 3 Ja
vivant.jpg 3
ecolo.gif 3
Totaal 25

Laatste update: 8 augustus 2020

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Duitstalige Parlement
Bron: Copyright of © Parlement DG

Voorzitter

Duitstalige Gemeenschap
Karl-Heinz Lambertz
Karl-Heinz Lambertz (SP)

De wet geeft 25 zetels aan het parlement. Voor de 9 gemeenten is er 1 kieskring.

1 Duitstalige kieskring
1 Duitstalige kieskring
Bron: Bpol

Platz des Parlaments 1
4700 Eupen

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (gevel)
Bron: Copyright of © Parlement DG

Websites:

De taken van het parlement van de gemeenschap

Om de bevoegdheden van de gemeenschappen uit te oefenen zijn er decreten nodig. Dat is meteen de belangrijkste taak van het parlement.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste taken van het parlement.

Hoe komt een decreet tot stand?

Een parlementslid (of een aantal parlementsleden) stellen een nieuw decreet voor en leggen dit neer bij de voorzitter van het parlement. Dit heet een voorstel (propositions de décret). Ook de leden van de regering kunnen een voorstel indienen. De gehele regering moet hierover akkoord zijn. De tekst heet dan een 'voorontwerp van decreet' (projets de décret). Enkel de 'voorontwerpen van decreet' (regering) moeten eerst verplicht naar de 'Raad van State' (Conseil d’Etat). Zij kijken na of het voorontwerp binnen de bevoegdheden van de gemeenschapen valt en geven advies. Op basis van dit advies herwerken de ministers de tekst tot een 'ontwerp van decreet'. Na goedkeuring van de hele regering, wordt het ontwerp van decreet ingediend bij het parlement via de voorzitter (en zijn/haar 'Bureau').

De voorzitter bepaalt in welke commissie (groep van parlementsleden) het voorstel/ontwerp besproken wordt. Voorstellen van decreet (parlementsleden), worden eerst in het hele parlement besproken om na te gaan of het parlement deze tekst wel wil behandelen. Indien dit het geval is wordt de tekst doorgestuurd naar de commissie. De commissie kan beslissen extra advies te vragen aan de 'Raad van State' en/of om een hoorzitting te organiseren met specialisten. Indien iemand de tekst nog wenst te veranderen, dient men 'amendementen' in. Uiteindelijk zal de commissie over het voorstel en de amendementen stemmen en wordt er een verslag opgesteld voor de plenaire vergadering (het hele parlement).

Op de plenaire vergadering (van het hele parlement) wordt de tekst besproken. Zelfs als de commissie de tekst niet heeft goedgekeurd, kan een volksvertegenwoordiger toch vragen dat het ontwerp/voorstel besproken wordt (het parlement zal hier over beslissen of het besproken wordt). Ook in deze stap kunnen er nog amendementen toegevoegd worden.

Hierna stemt de plenaire vergadering over de tekst en de amendementen. De helft + 1 stem is (meestal) voldoende om het decreet goed te keuren.

Toch is de tekst nog niet van kracht. De regering moet ze bekrachtigen (ondertekenen) en laten uitvoeren (afkondigen). De decreten moeten dus gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad (Moniteur Belge).

Ook tegenover de regering van de gemeenschap heeft het parlement belangrijke taken:

 • Het kiezen van de regering (in de praktijk zijn het de partijvoorzitters van de meerderheid die dit bepalen)
 • Door een motie van wantrouwen kan het parlement de regering/een minister ontslaan
 • De parlementsleden kunnen de leden van de regering interpelleren (ondervragen)
 • De ministers moeten op vragen van het parlement antwoorden

Parlementair in het parlement van de FWB
Parlementair in het parlement van de FWB
Bron: www.pfwb.be

 • De begroting goedkeuren
 • Oprichten commissies (kleine parlementen om de wetten voor te bereiden)
 • Onderzoekscommissies oprichten (waarin het parlement specialisten kan ondervragen om zo de waarheid te achterhalen of om advies in te winnen) (bv.: hoe de regering is omgegaan met de corona-crisis)
 • Het parlement kan resoluties (de visie van het parlement op bepaalde zaken) stemmen

De voorzitter van het parlement

De werkzaamheden van een parlement worden geleid door de voorzitter, die elk jaar bij de opening van de zitting door het parlement wordt aangewezen. Meestal is de voorzitter een lid van de meerderheid, maar dat hoeft niet. De voorzitter mengt zich doorgaans niet in de besprekingen, want hij staat in principe boven de fracties. Het parlement kiest ook één of meer ondervoorzitters en secretarissen.

De voorzitter heeft verschillende taken:

 • De agenda van de plenaire vergadering vaststellen
 • De vergadering plenaire samenroepen
 • Ontvangen toekomstige decreten en dit aan commissies toewijzen
 • De plenaire vergadering voorzitten
 • De eed van de parlementsleden afnemen
 • De eed van de regeringsleden afnemen
 • Ervoor zorgen dat de vergadering ordelijk verloopt (hij/zij zegt wie wanneer mag spreken) (toepassing van het reglement)
 • Ervoor zorgen dat de genomen beslissingen uitgevoerd worden
 • Beheer van de administratie (bijvoorbeeld het personeel, werking commissies) van het parlement

Deze taken worden meestal uitgevoerd samen met het Bureau en/of het Uitgebreid Bureau.

 • Bureau: voorzitter + alle ondervoorzitters van het parlement
 • Uitgebreid Bureau: Bureau + alle fractievoorzitters van de erkende politieke fracties in het parlement

Update pagina: 10 augustus 2020

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be