Banner

| Gemeenschap: Brussel |

Brussel: een geval apart

Brussel behoort zowel tot de Franse als Vlaamse Gemeenschap. Als bepaalde Brusselse instellingen duidelijk tot de ene of de andere taalgroep behoren, dan stelt zich eigenlijk geen probleem en zijn de decreten van de gemeenschap waartoe de instelling behoort, van toepassing. Voorbeelden hiervan zijn: scholen, musea, sportverenigingen, kinderdagverblijven, bibliotheken, speelpleinen... Instellingen kunnen kiezen tot welke gemeenschap ze behoren, maar ze kunnen er voor kiezen dit niet te doen.

Brussel: 2 officiële gemeenschappen
Een bord in de twee officiële talen van Brussel
Bron: nl.wikipedia.org

Toch hebben deze decreten geen kracht van wet naar de Brusselaars (personen), want de Brusselaars kunnen immers nooit verplicht worden een keuze te maken tussen één van beide gemeenschappen om in aanmerking te komen voor de diensten van deze gemeenschap. Zo zou bijvoorbeeld een Vlaams OCMW andere regels hanteren dan een Waals OCMW voor dezelfde 'Brusselaar' die dan maar moet kiezen of hij 'Nederlandstalig' of 'Franstalig' is? Dit kan (wil men) natuurlijk niet.

Om dit te regelen werden er 3 gemeenschapscommissies opgericht. Kort gezegd hebben ze de bevoegdheden van:

 • De gemeenschap (onder toezicht van hun echte gemeenschap)
 • Bevoegdheden van de provincie (want Brussel heeft geen provincie)

3 Gemeenschapscommissies voor Brussel

Hiervoor werden 3 gemeenschapscommissies opgericht in Brussel. Deze instellingen zijn gebaseerd op de organen van het Brussels Gewest. Natuurlijk kan ook hun gemeenschap bepaalde extra bevoegdheden aan de gemeenschapscommissies toewijzen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

De VGC is énkel bevoegd voor de gemeenschapsbevoegdheden voor de Vlaamse gemeenschap en bovendien énkel voor instellingen (NOOIT voor personen!)

De 'wetten' op dit niveau heten verordeningen.

De belangrijkste bevoegdheden:

 • Als inrichtende macht voor onderwijs
 • Als inrichtende macht voor cultuur (musea)
 • Voor peroonsgebonden aangelegenheden (welzijn en gezondheidszorg)
 • Sport
 • Speelpleinen
 • Kinderdagverblijven
 • De VGC treedt aanvullend op bij het beleid van de Vlaamse Gemeenschap
 • Soms vermeldt een Vlaams decreet dat de VGC bevoegd is
 • Mag niet optreden naar personen toe
 • Voor bepaalde zaken moeten ze samenwerken zodat er bijvoorbeeld maar één loket is voor de verschillende gemeenschappen
 • Staat steeds onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap is de voogdij overheid. Dit wil zeggen dat Vlaanderen er toezicht op houdt en kan ingrijpen indien zij dit nodig acht.

Onderwijs
Onderwijs: een bevoegdheid van de VGC
Bron: commons.wikimedia.org

Vroeger heette deze raad 'Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie (NCC)'. Zij heeft in 1995 de gemeenschapsbevoegdheden van de oude provincie Brabant overgenomen, die zo dan zijn overgenomen door de VGC.

Wetgevend orgaan: de Raad

Hier worden de verordeningen gestemd. Hierin zetelen de 17 Nederlandstalige zetels van het Brussels Gewest. Al deze leden vervullen dus een dubbel mandaat.

Symbool Raad VGC

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Partij Zetels Bestuur
groen.jpg 4 Ja
openvld.jpg 3 Ja
vooruit.jpg 3 Ja
nva.gif 3
cdv.gif 1
vlaamsbelang.gif 1
pvda.jpg 1
Agora 1
Totaal 17

Laatste update: 30 juli 2020

Websites

Uitvoerend orgaan: Het college

Symbool VGC

Dit college bestaat uit de Vlaamse leden (zowel ministers als staatssecretarissen) van de Brusselse gewestregering. Hier wordt één Brussels lid van de Vlaamse regering aan toegevoegd, toch heeft deze enkel een raadgevende stem op de vergadering van het college.

Bevoegdheden

 • Uitvoeren van verordeningen
 • Het maken van (voorbereiden) van collegebesluiten of collegelidbesluiten
 • Begroting

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Naam Partij Bevoegdheid
Elke Van den Brandt
Elke Van den Brandt
groen.jpg Collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Sven Gatz
Sven Gatz
openvld.jpg Collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw
Pascale Smet
Pascale Smet
vooruit.jpg Collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw

Laatste update: 7 augustus 2020

Website

Commission communautaire française (Cocof of CCF) - De Franse Gemeenschapscommissie

De Cocof is énkel bevoegd voor de gemeenschapsbevoegdheden en bovendien énkel voor instellingen (NOOIT voor personen!)

De 'wetten' op dit niveau heten verordeningen. Toch heeft de Fédération Wallonie-Bruxelles beslist om bepaalde bevoegdheden over te dragen. Voor deze zaken kan de Cocof echte decreten stemmen.

De belangrijkste bevoegdheden:

 • Als inrichtende macht voor onderwijs
 • Als inrichtende macht voor cultuur (musea)
 • Als inrichtende macht voor gezondheidszorg (niet universitaire ziekenhuizen)
 • Voor peroonsgebonden aangelegenheden (welzijn en gezondheidszorg)
 • Sportinfrastructuur
 • Professionele vorming (Bruxelles Formation, Service formation PME)
 • Hulp voor gehandicapten (Fonds bruxellois francophone pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées)
 • Schoolvervoer
 • Volwassenenonderwijs
 • Gezinspolitiek (maar niet over het Franstalige Kind en Gezin (ONE))
 • Thuiszorg
 • Teleonthaal
 • Hulp voor (drugs)verslaafden
 • Sociaal beleid
 • 'Sociaal' toerisme (jeugdherbergen)
 • Kinderdagverblijven

Toeristen in Brussel
Toerisme in Brussel
Bron: flickr.com

Wetgevend orgaan: de Raad

In de Raad of Vergadering worden de verordeningen/decreten gestemd. Hierin zetelen de 72 Franstalige zetels van het Brussels Gewest. Al deze leden vervullen dus een dubbel mandaat.

Symbool Cocof

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Partij Zetels Bestuur
ps.jpg 16 Ja
ecolo.gif 15 Ja
mr.jpg 13
defi.jpg 10 Ja
ptb.jpg 10
cdh.jpg 6
Onafhankelijke - Indépendant 2
Totaal 72

Laatste update: 30 juli 2020

Websites

Uitvoerend orgaan: Het college

Symbool Cocof

Dit college bestaat uit de Franstalige leden (zowel ministers als staatssecretarissen) van de Brusselse gewestregering.

Bevoegdheden

 • Uitvoeren van verordeningen/decreten
 • Het maken van (voorbereiden) van collegebesluiten, decreten, uitvoerginsbesluiten
 • Begroting

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Naam Partij Bevoegdheid
Barbara Trachte
Barbara Trachte
ecolo.gif Minister-President van de CoCof
Rudi Vervoort
Rudi Vervoort
ps.jpg Onderwijs, Kinderdagverblijven, Cultuur, Personen met een handicap, Toerisme en Schoolvervoer
Bernard Clerfayt
Bernard Clerfayt
defi.jpg Arbeidsmarktgerichte vorming, Internationale betrekkingen
Alain Maron
Alain Maron
ecolo.gif Welzijn en Gezondheid
Nawal Ben Hamou
Nawal Ben Hamou
ps.jpg Sociaal beleid en Sportinfrastructuur

Laatste update: 7 augustus 2020

Website

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) of Commission Communautaire Commune (CCC)

Deze commissie is alleen bevoegd voor instellingen die noch onder de Vlaamse, noch onder de Franse Gemeenschap vallen. De instellingen behoren dus tot geen taalgroep. Zij is echter WEL bevoegd naar personen toe. Dit is een verschil met de andere commissies.

Ziekenhuis
Gezondheidszorg
Bron: torange.biz

Bevoegdheden:

 • Gezondheid (ziekenhuizen, hygiënische opvoeding, preventieve geneeskunde)
 • Hulp aan personen (OCMW's, opvangcentra, gezinsbeleid, sociaal beleid, gehandicapten, derde leeftijd, jeugd, migranten, sociale hulp aan gevangenen... )
 • Persoonsgebonden aangelegenheden (Gezondheid en welzijn)

De GGC kan, net zoals het Brussels Gewest ordonnanties uitvaardigen.

Deze commissie hangt niet samen met een gemeenschap, toch heeft ze de kracht om ordonnanties uit te vaardigen en behandelt persoonsgebonden aangelegenheden, daarom kan je bijna zeggen dat dit een vierde gemeenschap is (maar dit is niet officieel natuurlijk).

Wetgevend orgaan: de Raad

In de Raad of Vergadering worden de ordonnanties gestemd. Hierin zetelen ALLE leden van Brussels Gewest. Al deze leden vervullen dus een dubbel mandaat.

Symbool GGC

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Partij Zetels Taalgroep Bestuur
ps.jpg 16 Franse taalgroep Ja
ecolo.gif 15 Franse taalgroep Ja
mr.jpg 13 Franse taalgroep
defi.jpg 10 Franse taalgroep Ja
ptb.jpg 10 Franse taalgroep
cdh.jpg 6 Franse taalgroep
groen.jpg 4 Nederlandse taalgroep Ja
openvld.jpg 3 Nederlandse taalgroep Ja
vooruit.jpg 3 Nederlandse taalgroep Ja
nva.gif 3 Nederlandse taalgroep
Onafhankelijke - Indépendant 2 Franse taalgroep
cdv.gif 1 Nederlandse taalgroep
vlaamsbelang.gif 1 Nederlandse taalgroep
pvda.jpg 1 Nederlandse taalgroep
Agora 1 Nederlandse taalgroep
Totaal 89

Laatste update: 3 augustus 2020

Websites

Uitvoerend orgaan: Het college

Symbool GGC

Dit college bestaat uit:

 • De ministers van de Brusselse Regering
 • De voorzitter van de Brusselse Regering die het Verenigd College voorzit
 • Een Brussels lid van de regering Fédération Wallonie-Bruxelles en een Brussels lid van de Vlaamse Regering die door hun regering zijn aangewezen, met raadgevende stem

Bevoegdheden

 • Uitvoeren van ordonnanties
 • Het maken van (voorbereiden) van collegebesluiten, ordonnanties, uitvoerginsbesluiten
 • Begroting

Na verkiezingen van 26 mei 2019

Naam Partij Bevoegdheid
Rudi Vervoort
Rudi Vervoort
ps.jpg Voorzitter van het Verenigd College van de GGC verzekert de coördinatie van het beleid van het Verenigd College
Sven Gatz
Sven Gatz
openvld.jpg Gezinsbijslagen, openbaar ambt, financin, begroting, externe betrekkingen en filmkeuring (samen met Minister Bernard Clerfayt)
Bernard Clerfayt
Bernard Clerfayt
defi.jpg Gezinsbijslagen, openbaar ambt, financin, begroting, externe betrekkingen en filmkeuring (samen met Minister Sven Gatz)
Elke Van den Brandt
Elke Van den Brandt
groen.jpg Gezondheid en welzijn (samen met Alain Maron)
Alain Maron
Alain Maron
ecolo.gif Gezondheid en welzijn (samen met Minister Elke Van den Brandt)

Laatste update: 7 augustus 2020

Website

 • www.ccc-ggc.brussels (Officiële website)

Wettelijke basis

Update pagina: 25 oktober 2020

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be