Banner

  | Gemeente OCMW: wetgevende macht |

Werking

In België stemmen we (meestal) niet rechtstreeks voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW-raad. Toch hangt ze nauw samen met de gemeenteraad en hierdoor zal ze dus ook om de zes jaar vervangen worden. We vinden hier altijd politici van alle verschillende politieke partijen terug.

Hoe men dit practisch organiseert en wat de verschillende bevoegdheden zijn van deze raad, mag elk gewest voor zichzelf bepalen. Daarom zijn er dus verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Vlaanderen: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (of OCMW-raad)

Inkanteling OCMW's in de gemeente

Vanaf 2019 wil het Vlaamse gewest dat De Vlaamse regering dat het OCMW helemaal samenvalt met de gemeente. Dit zodat de burger maar één aanspreekpunt heeft in verband met alles rond welzijn. De OCMW-dienstne mogen echter nog steeds in een apart gebouw gehuisvest worden.

De wettelijke basis hiervoor is het Decreet over het Lokaal Bestuur (vanaf art. 68).

OCMW-raad Bredene

Voor Vlaanderen valt is gemeenteraad meteen helemaal gelijk aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De voorzitter van de gemeenteraad is meteen ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Taken Raad voor Maatschappelijk Welzijn (art. 77)

  • Bevoegd voor ALLE zaken die een OCMW moet doen
  • Het beleid vaststellen
  • Reglementen opstellen zowel qua beleid als qua intern bestuur (huishoudelijke reglementen)
  • Ze mag ook bevoegdheden overdragen aan het Vast Bureau

Contreter kan het gaan over:

  • Contracten afsluiten met aannmerers voor de bouw/onderhoud ziekenhuizen/rusthuizen/sociale woningen
  • Beheersovereenkomsten sluiten met ondernemers (voor software, uitbaten rusthuis)
  • Bepalingen rond bereikbaarheid OCMW (in welk gebouw zitten ze, openingsuren...)
  • Welke diensten levert het OCMW? Opvang voor daklozen? Studiehulp voor kansarmen? Kledijbedeling?
  • Oprichten van bijzondere comités (die dan bijvoorbeeld belast worden met de leiding van een instelling of beslissingen nemen over het leefloon...)
  • ...

Wallonië: le conseil de l’action sociale

In Wallonië regelt met dit anders. De wettelijke basis is nog de 'oude' Belgische wet die ze niet overschreven hebben met een decreet: Loi organique des centres publics d’action sociale - 8 juli 1976 art. 6 §1.

Op basis van het inwonersaantal zijn er een aantal zitjes te verdelen. Deze zitjes worden aan de verschillende politieke partijen op basis van hun verkiezingsuitlag toegewezen.

De voorzitter van 'le conseil de l'action social' wordt door de gemeenteraad vastgelegd in het bestuursakkoord (le pacte de majorité).

Inwoners Leden
Tot en met 15.000 9
15.001 - 50.000 11
50.001 - 150.000 13
150.001 of meer 15

Websites

Bijna elk OCMW heeft een website. Hieronder vind je enkele voorbeelden waar je duidelijk kan zien dat de leden politici zijn:

Update pagina: 2 augustus 2011

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be